Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Szívhez Szóló Ajándék cég (székhely: H-8000 Székesfehérvár Ruttkai u.5/A

adószám: 54652972-1-27), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház

használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor

vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező

érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag

elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),

magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató neve: Szabóné Demény Monika

A szolgáltató székhelye: H-8000 Székesfehérvár Ruttkai u.5/A

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szivhezszoloajandek@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 52064346

Adószáma: 54652972-1-27

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér megyei Adó-és Vámigazgatósága

Telefonszámai: 0622795352

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 52064346

Engedély száma: 01-09-736956

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 500 Terry A. Francois Blvd., San Francisco, CA 94158

Wix.com Ltd., Wix.com Inc.

www.wix.com

 

 

ATW Internet Kft.

H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

Ügyfélszolgálat: H-P 9-17

Telefon: +36 (1) 6000 ATW, +36 (1) 6000 289

Fax: +36 (1) 6000 FAX, +36 (1) 6000 329

atw.co.hu

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A jelen Szabályzat 2018. sjanuár 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 

A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített bruttó árak forintban értendők.

 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről image fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

Rendelés menete

· Felhasználó  bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást. A megadott adatok helyessége, szállításnál a helyes telefonszám megléte Fogyasztó felelőssége.

 

· Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

· Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „folytatom az oldal böngészését” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „kosár tartalmának frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

 

· Az egyedi gyártású termékek esetében, azok jellegétől függően Felhasználó egyedi szövegezést adhat meg. A szöveg tartalma, helyesírása Felhasználó felelőssége.

 

· Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok:

· Előre utalással: A megrendelt  termék díját a Megrendelő előre, Szolgáltató bankszámlaszámlájára még a kiszállítás előtt átutalja. A beérkezést követően Szolgáltató a rendelést véglegesíti, és visszaigazolja. A kiegyenlítettlen jelentkezések 3 munkanapon belül törlésre kerülnek, de legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtti munkanapon. A ki nem fizetett díj nem minősül jelentkezésnek, ill. termék esetén nem kerül az ügyfél tuladonába.

 

A megrendelések feldolgozása hétköznapokon, munkaidőben történik. Az átutalással teljesített fizetéseket a rendszer automatikusan visszaigazolja .

Szolgáltató a számlákat elektronikusan állítja ki, és e-mailben küldi meg Megrendelőnek. Minden a számlázással, értesítéssel összefüggésben megadott adat, információ tartalmi helyessége Megrendelő felelőssége. A tévesen megadott információk miatt kialakuló félreértésekért nem vállalunk felelősséget.

 

Elállás joga

 

Megrendelésre gyártott termékek

 

Fogyasztó nem élhet az elállási joggal az egyedileg, kifejezetten az ő kérésére előállított termék esetében.

Elállás esetén azonban haladéktalanul egyeztessen a Szolgáltatóval. Szolgáltató lehetőségei szerint adott esetben is a kármentesítésre törekszik.

 

Termék esetén – általános

 

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne az elállás jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban és telefonon. E-mail esetén a feladás feladását vesszük alapul, illetve a munkaidőn kívül (H-P, 9:00-16:00) érkezett levelek esetében a következő munkanapot; telefonon történő jelzés alkalmával pedig a munkaidőben, telefonon történő jelzését.

 

Fogyasztó a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttatja vissza Szolgálató részére a saját költségén, különös tekintettel arra, hogy az áru eredeti mivoltában, sértetlenül érkezzen vissza Szolgáltatóhoz.

 

Amennyiben az áru sérülten érkezett az ügyfélhez, úgy a kiszállítást végző szolgáltatóval jegyzőkönyvet kell készíttetni. A jegyzőkönyvet és a sérülésről készült fotót kérjük juttassa el a szivhezszoloajandek@gmail.com címre, illetve a jegyzőkönyve eredeti példányát mellékelje visszaküldéskor.

 

Pénzbeli visszatérítés akkor kezdeményezhető, ha a termék Szolgálatóhoz eredti állapotában visszaérkezik. A használatból, vagy a szakszerűtlen csomagolásból származó sérülések Fogyasztót terhelik.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (kivéve készpénzes kifizetés); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

· A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

· Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

· Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni e-mailben .

 

Nem fogadható el az sms-ben, valamely Social Media vagy egyéb platformon küldött üzenet.

 

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát  e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

Szolgáltató a  panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/terulet

 

Business Name: Szívhez Szóló Ajándék

Email: szivhezszoloajandek@gmail.com

Phone: +36307409982

Fax:

Street address:

Country: Hungary

State/region:

City: Székesfehérvár

ZIP/postal code: 8000